Haku

Användarregler

Rätten till att använda biblioteket

Biblioteket är öppet för alla. Alla som följer användarreglerna kan använda samlingar, tjänster och öppna utrymmen. Dessa regler gäller biblioteken i Träskända, Kervo, Mäntsälä och Tusby.

En del Kirkes-bibliotek har meröppna tider. Då följer man användarregler för det meröppna biblioteket i fråga samt särskilda instruktioner och möjliga användarbegränsningar. Kirkes-bibliotekens användarregler gäller också meröppna bibliotek.

Kunderna kan låna och använda biblioteksmaterial gratis. Biblioteket uppbär dock avgifter för vissa tjänster och försenade lån samt ersättningsavgifter för borttappat eller skadat material och oavhämtade reserveringar.

Bibliotekskort

För att få lånerätt, bibliotekskort och pinkod ska du visa ett giltigt identitetsbevis med fotografi och personbeteckning och uppge din adress. Barn under 15 år behöver ett skriftligt tillstånd av sin vårdnadshavare.

Kunden kan ha endast ett bibliotekskort i Kirkes-systemet. Med kortet får du lånerätt i biblioteken i Träskända, Kervo, Mäntsälä och Tusby. Bibliotekskortet är personligt. Du ansvarar för det material som du lånat med kortet. Vårdnadshavaren ansvarar för material som lånats med ett kort som tillhör en person under 15 år. Personer över 15 år ansvarar för sina egna lån.

Daghem, familjedagvårdare, skolor andra institutioner kan få ett institutionskort. Institutionen måste nämna en ansvarig person för kortet. Med institutionskortet kan man låna material endast för institutionsbruk.

Du ska visa upp ditt bibliotekskort när du lånar något på biblioteket och vid behov också i andra tillfällen du använder bibliotekstjänster. En pinkod kan också krävas när du använder automater, bibliotekens nättjänster eller meröppna bibliotek. Pinkoden får du på biblioteket genom att visa upp ditt identitetsbevis.

Tappar du bort ditt bibliotekskort bör du meddela biblioteket omedelbart. Du ansvarar för allt material som lånats med kortet tills biblioteket fått meddelande om att kortet har försvunnit. Efter detta är biblioteket ansvarigt för kortets bruk. Om du tappat bort eller skadat ditt bibliotekskort och behöver ett nytt kort måste du betala en avgift för det.

Bibliotekskortets användarregler gäller också det elektroniska bibliotekskortet.

Meddela biblioteket om du byter namn eller adress. För att uppdatera dina kunduppgifter ska du visa upp ett identitetsbevis med fotografi.

Utlåning, återlämning, förnyande av lån

Lånetiden är 1–42 dygn beroende av material. Lånetiden går ut när biblioteket stängs på förfallodagen.

Biblioteket kan begränsa antalet av samtidiga lån. Du kan förnya dina lån högst fem gånger ifall ingen annan har reserverat materialet.

Biblioteken följer de åldersgränser som stiftats i lagen om bildprogram (710/2011). Bildprogram (filmer, tv-serier, videospel) med åldersgränsen 7, 12 eller 16 år lånas eller visas inte till barn som är yngre än åldersgränsen.

Biblioteket kan ha ett bokinkast. Du ansvarar för det material du återlämnat via ett bokinkast tills det registreras som återlämnat under följande öppethållningsdag.

Material som inte finns i Kirkes-bibliotekens samlingar kan beställas som fjärrlån från andra bibliotek. Fjärrlån följer nationella riktlinjer samt de regler och avgifter som det sändande biblioteket har uppsatt. För fjärrlån betalar du en avgift.

Avgifter

Det är gratis att reservera material som finns i ditt biblioteks reserveringssamling, men om du inte hämtar ut det material som du har reserverat, måste du betala en avgift. Du måste också betala en avgift för reserveringar som inte kommer från ditt biblioteks reserveringssamling (regionsreservering).

För material som återlämnats eller förnyats efter förfallodagen uppbär vi försenings- och påminnelseavgifter samt eventuella indrivningsavgifter.

Förseningsavgiften ökar för varje dag som går efter förfallodagen. Avgiften uppbärs även i det fall påminnelsen om förfallodagen inte nått dig eller förnyande av lån via internet inte lyckats p.g.a. driftsavbrott eller annan teknisk störning.

För material från barn- och ungdomsavdelningarna uppbärs ingen förseningsavgift. För påminnelse och eventuell indrivning måste du dock betala.

Förlorat eller skadat material måste ersättas genom att skaffa ett motsvarande verk eller genom att betala en ersättningsavgift fastställt av biblioteket. Filmer, tv-serier och andra videoinspelningar kan inte ersättas med ett nytt motsvarande material på grund av upphovsrättskäl.

Lånerätt

Du kan förlora din lånerätt i alla Kirkes-bibliotek av följande orsaker:

  • om du inte har lämnat tillbaka material som är försenat och som biblioteket har sänt två påminnelser för
  • om du har avgifter för 20 euro eller mera
  • om du har förlorat eller skadat bibliotekets egendom.

Du får tillbaka din lånerätt:

  • när du lämnar tillbaka dina försenade lån
  • när du betalar dina avgifter
  • när du ersätter det material som du förlorat eller skadat.

Du kan besöka biblioteket och använda bibliotekets material och datorer inne på biblioteket även om du har förlorat din lånerätt.

Indragen användarrätt

Bibliotekets personal har rätt att beordra en kund som beter sig störande att genast lämna bibliotekets lokaler. Störande beteende kan också leda till att kunden förlorar sin användarrätt.

Indragen användarrätt betyder att man får ett tillfälligt förbud mot att använda biblioteket. En kund kan förlora sin användarrätt om hen bryter mot bibliotekets regler, förstör eller stjäl bibliotekets egendom eller trots upprepade förbud beter sig störande mot andra kunder eller bibliotekets personal. Användarrätten kan dras in för 1–30 dagar, och indragningen gäller också det meröppna biblioteket. Stöld anmäler vi till polisen.

Innan indragningen utfärdas ges parterna rätt att bli hörda. Man får ett skriftligt meddelande om indragen användarrätt.

Beslutet fattas av bibliotekschef eller av en tjänsteinnehavare som är bemyndigad av bibliotekschefen. Indragningen antecknas i bibliotekets kundregister. Anteckningen tas bort när kunden får användarrätten tillbaka.

Att surfa in på våld- och porrsidor på bibliotekets datorer leder till ett förbud mot att använda dem.

Dataskydd

Kundens personuppgifter lagras i Kirkes-bibliotekens gemensamma kundregister. Alla personuppgifter är konfidentiella, och de lämnas inte ut till utomstående.

Biblioteket har rätt till att registrera kundens personbeteckning (1050/2018, 29 §). Enligt Europarlamentets och rådets dataskyddsförordning (2016/679) har du rätt till att granska vilka uppgifter som blivit lagrat om dig eller ditt barn.

Biblioteket kan ha inspelande passagekontroll och kameraövervakning som utgör ett personregister.

Registerbeskrivningarna för kundregistret och inspelande passagekontroll och kameraövervakning hittar du på biblioteket samt på kommunens hemsida.

Annat

Har du önskemål om eller anmärkningar på bibliotekets verksamhet, samlingar eller service, kan du rikta dem till personalen.

Biblioteket ansvarar inte för möjliga skador som lånade inspelningar orsakat på kundens apparat eller som bibliotekets utrustning orsakat för tredje parter.


Uppdaterat 15.11.2019