Kund på biblioteket

Bibliotekskort

Det första bibliotekskortet är avgiftsfritt.

För att få bibliotekskort ska man fylla i en blankett och visa upp ett giltigt identitetsbevis. Genom att skriva under blanketten förbinder du dig att följa bibliotekets regler.

Barn under 15 år behöver ett skriftligt tillstånd av sin vårdnadshavare för att få bibliotekskort. Innehavaren är ansvarig för allt material som lånats med kortet. Vårdnadshavaren är ansvarig för allt material som lånats med barnets kort.

Du kan använda samma kort på alla Kirkes-bibliotek (Träskända, Kervo, Mäntsälä och Tusby).

Om kortet har kommit bort

Meddela biblioteket omedelbart om du tappar bort ditt bibliotekskort. Du ansvarar för allt material som lånats med kortet tills biblioteket fått meddelande om att kortet har försvunnit.

Kortet spärras när du anmäler att det tappats bort. Får du kortet tillbaka, kan spärrningen upphävas.

Institutionskort

Daghem, skolor andra institutioner kan få ett institutionskort. Med institutionskortet kan man låna material endast för institutionsbruk. Anmälningsblanketten för institutioner fås från biblioteket.

För institutionskortet behövs en ansvarig person. Institutionskortets ansvariga person kan vara vem som helst som är anställd i institutionen ifråga. I tillfälle av missbruk eller lån för personligt bruk är den ansvariga personen ansvarig för eventuella avgifter och ersättningar.

För material som lånas med institutionskortet är lånetiden 6 veckor.

Institutionskortet är giltigt för ett år. Kortet kan aktiveras igen då biblioteket kontrollerat att kontaktuppgifterna och den ansvariga personens namn stämmer.

Pin-kod

En del funktioner på nätbiblioteket kan man använda endast genom att logga in med användarnamn och pin-kod. Användarnamnet är bibliotekskortets nummer. Pin-koden får du på biblioteket genom att visa upp ditt identitetsbevis.

Vårdnadshavaren kan ansluta barnets (under 15 år) bibliotekskort till sitt eget användarkonto. För att ansluta kortet behöver man barnets pin-kod.

Ändring av kontaktuppgifter

Kunden är ansvarig för att informera biblioteket om adress- och namnförändringar. Biblioteket får inte adressuppgifter från magistraten eller posten.

Adress- och namnförändringen kan du göra på biblioteket. Vårdnadshavaren kan uppdatera adressuppgifter till barnet som är under 15 år. Kom ihåg att ta identitetsbeviset med dig.

E-postadressen och telefonnumret kan du uppdatera själv på nätbiblioteket.

Nätbiblioteket

Nätbiblioteket kan användas utan att logga in. Förnyande av lån, reservering och granskning av egna uppgifter är dock tjänster som förutsätter inloggning.

För att använda alla tjänster i nätbiblioteket måste du logga in med bibliotekskortets nummer och PIN-kod. PIN-koden får du på biblioteket genom att visa upp ditt identitetsbevis.

Vid första inloggningen skapas ett användarkonto automatiskt. Efter det kan du använda alla tjänster på nätbiblioteket.

Bibliotekskorten anslutna till användarkontot

Det går att ansluta flera bibliotekskort till ditt användarkonto i nätbiblioteket. En lärare kan t.ex. ansluta ett institutionskort till sitt personliga användarkonto. Då kan hon eller han med en enda inloggning administrera dessa kort och t.ex. förnya lån.

För att ansluta ett kort till användarkontot behöver man kortets nummer och PIN-kod.

Vårdnadshavaren kan ansluta barnets (under 15 år) bibliotekskort till sitt eget användarkonto. För att ansluta kortet behöver man barnets pin-kod.

Det går också att namnge de kort som ansluts till kontot.

Mitt konto

Omlån, reserveringar och andra tjänster som förutsätter inloggning finner du på varsin flik under “Mitt konto”.

Du kommer åt ”Mitt konto” genom att trycka på personikonen eller ditt namn uppe i det högra hörnet. Välj ”Mitt konto” i rullgardinsmenyn.

Utloggning

När du vill logga ut ur nätbiblioteket, klicka först på personikonen eller ditt namn som syns i övre balken och sedan på knappen “Logga ut”.

Bibliotekets meddelanden

Vill du ändra sättet du får bibliotekets meddelanden på, kan du göra det på biblioteket. Kom ihåg att ta ditt identitetsbevis med dig.

Biblioteket skickar övertidsvarningar, återlämningspåminnelser och reserveringsmeddelanden till sina kunder.

Övertidsvarning är ett meddelande som påminner dig om att en återlämningsdag närmar sig. Denna tjänst kan du få har du en fungerande e-postadress.

Ett reserveringsmeddelande sänds när reserverat material kan hämtas. Reserveringsmeddelandena sänds antingen per e-post, som sms eller som brev.

Är dina lån försenade får du den första påminnelsen om återlämning 2 veckor efter förfallodagen. För snabblån och reserverat material sänds påminnelsen genast efter förfallodagen. Den andra påminnelsen sänds 2 veckor efter den första påminnelsen. Efter den andra återlämningspåminnelsen förlorar du din lånerätt tills materialen återlämnats och eventuella förseningsavgifter betalats.

Du måste betala en förseningsavgift även när övertidsvarningen inte nått dig pga. dina e-postinställningar eller felaktiga kontaktuppgifter.

Lån och omlån

Du kan låna upp till 70 verk på Kirkes-biblioteken. Av lånat material kan max. 30 stycken vara CD-skivor, 30 stycken LP-skivor, 10 stycken dvd-skivor, 10 stycken blu-ray-skivor, 10 stycken cd-rom-skivor och 3 stycken konsolspel.

Lånetiden varierar beroende av material och är oftast 1-6 veckor. De vanligaste lånetiderna är:

  • För böcker, ljudböcker och noter 4 veckor
  • För tidskrifter, cd- och cd-rom-skivor, konsolspel, lp-skivor och nyheter 2 veckor
  • För blue-ray- och dvd-skivor samt snabblån 1 vecka

För olika föremål (t.ex. elenergimätare, sportutrustning) varierar lånetiden.

För daghem, skolor och andra institutioner som lånar med institutionskortet är lånetiderna längre. Lånetiden och förfallodagen för lånat material kan du kontrollera på lånekvittot eller i nätbiblioteket. Du kan också ringa till biblioteket.

Det är ditt ansvar som kund att lämna tillbaka dina lån i tid och veta när förfallodagen är. Behöver du längre lånetid kan du förnya dina lån innan lånetiden går ut.

Lånat material kan förnyas 5 gånger om det inte har reserverats. Du kan förnya dina lån i nätbiblioteket, per telefon eller genom att besöka biblioteket. Snabblån kan inte förnyas. Det är inte möjligt att få längre lånetid på grund av en semesterresa eller liknande skäl.

Snabblån

Det går att låna nyheter på biblioteket utan lång reservationskö. Lånetiden för snabblån är 7 dygn. Snabblånet kan inte reserveras eller förnyas. Dessa verk finner du i en särskild snabblånshylla.

Förseningsavgiften för snabblån är 0,50 € / per lån / per dag. Återlämningsuppmaningen sänds genast efter förfallodagen.

Återlämning

Du måste lämna tillbaka dina lån på förfallodagen innan biblioteket stängts. Lån som återlämnats via återlämningsluckan behandlas följande öppethållningsdag.

Det är gratis att återlämna material till biblioteken i din egen kommun. Återlämnar du dina lån till ett bibliotek i en annan kommun än där de lånats måste du betala fraktavgift för varje lån.

Förlorad lånerätt

Du förlorar din lånerätt efter den andra återlämningsuppmaningen har skickats eller om du har avgifter för 20 euro eller mera. Förlorad lånerätt gäller på alla Kirkes-biblioteken.

Även om du förlorat din lånerätt kan du fortfarande vistas i bibliotekets lokaler och använda bibliotekets apparater.

Lånerätten återställs när du lämnat tillbaka dina försenade lån och betalat dina avgifter eller när du har ersatt borttappat eller skadat material.

Reserveringar

Vill du reservera material via nätbiblioteket bör du logga in först med bibliotekskorts nummer och pin-kod. Pin-koden får du på biblioteket genom att visa upp ett giltigt identitetsbevis.

Reserveringsavgift

Att reservera är i vanliga fall gratis. Biblioteken i Mäntsälä, Träskända och Tusby har en gemensam reserveringssamling. Det betyder att du kan reservera material som befinner sig t.ex. i Tusby och avhämta det reserverade materialet på vilket som helst biblioteken i dessa kommuner utan reserveringsavgift. Är du kund på Kervo biblioteket kan du reservera Kervos material utan avgift.

Om reserverat material inte avhämtas debiteras en avgift på 1,50 €.

Avgift för regionsreservering

En regionsreservering gäller alla Kirkes-biblioteken (Träskända, Kervo, Mäntsälä och Tusby) och kostar 1,50 €/st.

Om reserverat material inte avhämtas debiteras en avgift på 1,50 €.

Ratamo-reservering

Kirkes- och Ratamo-biblioteken har ett avtal som ger våra kunder möjligheten att reservera material från Ratamo-biblioteken. Ratamo-reservering kostar 2 €/lån och görs på biblioteket.

Inköpsförslag

Du kan lämna ett inköpsförslag, om du inte finner en bok eller något annat material på ditt bibliotek. Inköpsförslagen genomförs om det är möjligt. Ibland är materialen väldigt svåra eller rent omöjliga att få tag i.

Kolla på nätbiblioteket att verket du önskar få inte finns i Kirkes-bibliotekens samlingar. Vanligtvis tar det 1–6 månader innan inköpt material är tillgängligt på biblioteket.

Fjärrlån

Om du vill låna material som inte finns på Kirkes- eller Ratamo-biblioteken kan du beställa ett fjärrlån. Fjärrlån är avgiftsbelagda. Ett fjärrlån kan beställas till vilket som helst Kirkes-bibliotek.

Kontrollera på nätbiblioteket eller fråga personalen att materialet inte finns i Kirkes-biblioteken innan du fyller in en fjärrlånebeställning.

Fjärrlånsavgifterna på var sitt Kirkes-bibliotek hittar du på bibliotekens egna internetsidor. Huvudsakligen är fjärrlånsavgiften minst 7 €/lån samt möjliga kopieringsavgifterna. Om verket lånas från utlandet betalar kunden alla utgifter.

I fjärrlån följs villkoren och lånetiderna för det bibliotek som skickat materialet. Ersättningsavgifterna för fjärrlånat material kan vara betydligt större än likadana avgifter på Kirkes-biblioteken.

Fjärrlån återlämnas till det bibliotek där det lånats.

Fjärrlånsbeställning kan du göra på biblioteket eller genom att fylla i en nätblankett.

Avgifter

Att låna kostar ingenting. Biblioteket uppbär dock avgifter för försenade lån, oavhämtade reserveringar och vissa tjänster.

Förseningsavgifter

För material som återlämnats eller förnyats efter förfallodagen uppbär vi både försenings- och påminnelseavgifter. Förseningsavgift börjar ackumuleras dagen efter förfallodagen. För barnmaterial uppbärs endast en påminnelseavgift.

Vuxenmaterial: 0,50 €/lån/vecka

Snabblån: 0,50 €/lån/dag

Om kunden återlämnar eller förnyar alla sina lån och betalar försenings- och påminnelseavgifterna med en gång är avgiften högst 40 €.

Påminnelseavgift 1 €/påminnelse

Förseningsavgift uppbärs även i det fall att förnyande av lån via internet inte lyckats p.g.a. driftsavbrott eller annan teknisk störning, eller när kunden inte fått övertidsvarningar p.g.a. e-postinställningar eller en ouppdaterad e-postadress.

Betalning av avgifter

Försenings- och påminnelseavgifter kan du betala på biblioteket eller på nätet. Nätbetalning är möjlig när du har loggat in på nätbiblioteket med bibliotekkortets nummer och PIN-kod.

På nätbiblioteket kan du betala både dina egna avgifter och dina barns avgifter. Barnens avgifter visas automatiskt på nätbiblioteket bland vårdnadshavarens avgifter.

På nätbiblioteket kan du också betala avgifter för alla andra kort du har anslutit till ditt användarkonto, även om du inte är borgensmannen till kortets innehavare. Avgifter till dylika kort hittar du på skilda listor på fliken för avgifter. Du kan granska avgifter genom att välja kortet i rullgardinsmenyn ovanför avgiftslistan.

Bibliotekskort

Det första bibliotekskortet är gratis.

Har du tappat bort ditt bibliotekskort kostar förnyande av kortet 3,00 € för vuxna och 1,50 € för barn.

Transportavgift

Transportavgift 0,50 €/volym uppbärs då material återlämnas i en annan kommun än där det lånats.

Räkning

Återlämnar du inte det material som du lånat, skickar vi en räkning 7 veckor efter förfallodagen. Om du inte betalar räkningen, skickas den för fortsatt indrivning. Då betalas alla kostnader och ersättningar till inkassobyrån.

Räkningen gäller även barnmaterial om det inte återlämnats efter den andra påminnelsen. Vårdnadshavaren är ansvarig för det material som barn under 15 har lånat.

Ersättningen för borttappad eller skadad DVD-skiva är 35 €/st. För tidskrifter är ersättningen 5 € /tidskrift för vuxna och 3 €/tidskrift för barn. För andra material (böcker, konsolsspel, ljudböcker osv.) ersättas inköpspriset i sin helhet.

Kunden kan även ersätta material genom att skaffa ett motsvarande verk till biblioteket. Ett undantag är videoinspelningar (dvd- och blue-ray-skivor, vhs) som inte kan ersättas med ett nytt motsvarande material på grund av upphovsrättskäl. Kontakta ditt eget bibliotek om du har frågor om ersättningar.

Biblioteket gör inte återbetalningar för de ersättningar som kunden redan betalat.

Indragen användarrätt

Bibliotekets personal har rätt att beordra en kund som beter sig störande att lämna bibliotekets lokaler genast. Störande beteende kan också leda till att kunden förlorar sin användarrätt.

Indragen användarrätt betyder att man får ett tillfälligt förbud att använda biblioteket. En kund kan förlora sin användarrätt om hon eller han inte följer bibliotekets regler, förstör bibliotekets egendom eller trots förbud beter sig störande mot andra kunder eller bibliotekets personal. Lånerätten kan dras in för 1-30 dagar.

Innan indragningen utfärdas ges parterna rätt att bli hörda. Beslutet om indragningen kan anges muntligt om det är fråga om mindre överträdelser. I andra fall anges det skriftligt. Beslutet fattas av bibliotekschef eller en som är bemyndigad av bibliotekschef. Indragningen antecknas i bibliotekets kundregister. Anteckningen tas bort när kunden får lånerätten tillbaka.

Att använda bibliotekets apparat för att surfa in på våld- och porrsidor leder till indragning av användarrätt.

Dataskydd

När du anmäler dig som låntagare lagras dina personuppgifter i Kirkes-bibliotekens gemensamma kundregister. Alla personuppgifter är konfidentiella, och de lämnas inte ut till utomstående.

Biblioteket har rätt till att registrera kundens personbeteckning (Personuppgiftslag 1999/523, 13§). Enligt lagen har du rätt till att granska vilka uppgifter som har blivit lagrat om dig eller ditt barn. Registerbeskrivning över kundregistret hittar du på biblioteket.

Användningsregler

(Uppdaterat 8.3.2018)